The Fullscreen Button maximizes the Detail View to fullscreen.